Läckande ventilation

DSC_1083

Läckande ventilation är ett stort men ofta dolt problem

Ventilation bygger på att gammal luft förs ut ur lägenheten och ersätts med ny frisk luft. Fungerande ventilation har mycket stor betydelse för välmåendet och hälsan hos de boende och även för fastighetens driftsekonomi.

Vikten av välfungerande ventilation understryks av att det finns inskrivet i lagboken att ventilation ska genomgå kontinuerlig inspektion (OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll).

Självdrag eller mekanisk ventilation

Luften kan ventileras på olika sätt. En grundindelning är system utan fläktar – självdrag – samt system med fläktar – mekanisk ventilation. Otät ventilation, det vill säga att ventilationskanalerna läcker, är ett problem oavsett om ventilationsprincipen är självdrag eller mekanisk ventilation.

När ventilationskanalerna läcker sugs luften inte ut ur lägenheterna som det är tänkt. Istället ventileras de ställen där läckagen finns. Det kan röra sig om vindar, bjälklag, slitsar och liknande. Resultatet blir att luftombytet i lägenheterna minskar, och i vissa fall upphör luftombytet helt.

I fastigheter med självdrag är det mycket svårt att få ventilationen att fungera när det finns läckage. Ofta blir ventilationen sämre ju längre ner i huset man kommer.

I fastigheter med mekanisk ventilation medför ett läckage att fläktarna går allt snabbare för att kompensera för läckagen. Följden blir att bullret från fläktarna ökar och att även energiförbrukningen ökar. Luft rör sig mellan lägenheterna vilket gör att föroreningar och lukter sprids och skapar besvär och irritation. Denna oavsiktliga ventilering ökar också värmekostnaderna väsentligt då onödigt mycket uppvärmd luft förs ut ur fastigheten.

FTX-system och frånluftsvärmepumpar

Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar investerar i FTX-system och ventilation med frånluftsvärmepumpar. Ofta är detta kloka investeringar, men det som inte får glömmas bort är att FTX-system och ventilation med frånluftsvärmepumpar kräver täta ventilationskanaler för att komma till sin rätt. De tänkta besparingarna riskerar att utebli om kanalerna läcker.

Kanaltätning i Göteborg AB tätar ventilationskanalerna så att alla läckage försvinner och fastigheten blir mer attraktiv för både boende och ägare.

Läs om hur installationen går till >