Radon i fastigheter

DSC_1142

Minskad radonhalt genom kanaltätning

Vid för höga radonvärden finns en effektiv motåtgärd: kanaltätning. Med täta ventilationskanaler fungerar luftombytet i lägenheterna som det ska och halten radon hålls på en låg nivå.

Radon är ett radioaktivt ämne som återfinns i vissa byggnadsmaterial samt även naturligt i marken på vissa platser. Höga halter radon är en hälsofara.

Radon är cancerframkallande

Radon är cancerframkallande och Strålskyddsmyndigheten skriver på sin webbplats att radon är den näst största orsaken till lungcancer med cirka 500 fall årligen. Endast tobaksrök anses orsaka fler fall av lungcancer.

Att bo i en lägenhet med för mycket radon i luften är hälsoskadligt. Därför måste alla fastighetsägare mäta radonhalten i inomhusluften. Om radonvärdena är för höga måste något göras för att åtgärda problemet.

Kanaltätning har störst effekt

Ingen annan metod har visat sig lika effektiv som kanaltätning. Efter att ventilationskanalerna tätats fungerar luftcirkulationen som det är tänkt – och radonhalten hålls låg. Tätning av ventilationskanalerna ingår ofta som en del i en större renovering eller ombyggnad för att sänka radonhalten, till exempel ombyggnad till FTX-system.

Referensuppdrag

Kanaltätning i Göteborg AB har utfört flera uppdrag för att få ner radonvärdena. Här är ett exempel.

ProjektÅrRadonvärde före kanaltätningRadonvärde efter kanaltätning
BRF Gånghester350-400 Bq/m3 var det genomsnittliga radonvärdet. En av lägenheterna hade ett radonvärde på 1080 Bq/m3.Mindre än 200 Bq/m3 i samtliga lägenheter.